Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i  Cookies

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności i Cookies w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep”). Administratorem Sklepu jest Klaudia Majdowska prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Szamotulska 51a/6, 60-566 Poznań, adres e-mail: klaudia@ksyksy.pl.
 2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione i przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu Sklepu KsyKsy i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Administrator Sklepu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie, adresu e‑mail oraz ustanowienia hasła, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Produktów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia, takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Produktów;
  b) w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu, wyszukiwarka Produktów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Produktów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  c) w celu wykonania umowy sprzedaży Produktów (np. doręczenia zamówionych Produktów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Produktów, takie jak imię i nazwisko, adres e‑mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
  d) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, ułatwienia korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
  e) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  f) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 5. Kategorie odnośnych danych osobowych.
  Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  a) dane kontaktowe;
  b) dane dotyczące aktywności w Sklepie;
  c) dane dotyczące zamówień w Sklepie;
  d) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków.
 6. Dobrowolność podania danych osobowych.
  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu.
 7. Czas przetwarzania danych.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  a) kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  b) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
  Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
 8. Odbiorcy danych osobowych.
  Przekazujemy Twoje dane osobowe jedynie sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dane są przekazywane dalej następującym podmiotom tylko i wyłącznie w sytuacjach przedstawionych poniżej:
  a) Przetwarzanie zamówień – upoważnieni pracownicy sklepu KsyKsy – w celu potrzeby procedowania zamówień i kontaktowania się z Klientami w sprawie zamówień;
  b) Księgowość i płatności:
  – CashBill – Płatność Natychmiastowa;
  – CashBill (BLIK) – Płatność BLIK;
  – CashBill (Karty Płatnicze) – Płatność Kartami Płatniczymi;
  c) Dostawy:
  – Inpost (firma spedycyjna) – przy wyborze dostawy kurierem Inpost– w celu dostarczenia przesyłki;
  – Poczta Polska (firma spedycyjna) – przy wyborze dostawy Pocztą Polską– w celu dostarczenia przesyłki;
  d) W wyjątkowych sytuacjach jeżeli będzie wymagało tego obowiązujące prawo – organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.
 9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie Sklepu oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 10. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 11. Prawa osoby, której dane dotyczą. Na podstawie RODO masz prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) żądania przenoszenia danych osobowych.
  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 12. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych;
  b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 13. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie.
 14. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
  a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  c) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  d) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  e)wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
 15. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  a) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  c) Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  d) gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 16. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
  a) przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
  b) przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 17. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 18. Prawo do cofnięcia zgody. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 19. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 20.  Cookies
  a) Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Sklep). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
  b) Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).
  c) Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  d) Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  – Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  – Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  – Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  – Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org