Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSYKSY

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać Umowy Sprzedaży Produktów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez Sklep Sprzedawcy działający pod adresem https://ksyksy.pl/, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.
 2. Sklep prowadzony jest przez Klaudię Majdowską prowadzącą działalność nierejestrową pod adresem: ul. Szamotulska 51a/6, Poznań 60-566, adres e-mail: klaudia@ksyksy.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności Sklepu.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu:
  a) rysunków, ilustracji, kolaży lub innych form artystycznych wykonanych przez Sprzedawcę;
  b) toreb, worków, plecaków – malowanych ręcznie oraz z nadrukami.
 6. Definicje nazw użytych w Regulaminie:
  – Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  – Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  – Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
  – Produkt lub Produkty – produkt lub produkty, opisane w Sklepie, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.
  – Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.ksyksy.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Produktów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.
  – Sprzedawca – Klaudia Majdowska prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Szamotulska 51a/6, Poznań 60-566, adres poczty elektronicznej: klaudia@ksyksy.pl
  – Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a) aktywne łącze internetowe,
  b) urządzenie elektroniczne (np. komputer osobisty lub smartfon) z dostępem do Internetu,
  c) system operacyjny: Windows, Mac OS lub Linux – obsługujący szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu jest responsywna, dostosowująca się do rozdzielczości urządzenia, na jakim jest oglądana.

§ 3
Zobowiązania Klienta

 1. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  a) przestrzegania praw autorskich – wszystkie produkty, informacje, opisy, rysunki, obrazy, ilustracje, kolaże, grafiki, projekty, zdjęcia i inne formy artystyczne wykonane przez Sprzedawcę są chronione prawami autorskimi,
  b) przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
  c) nabywając Produkt, Klient nabywa wyłącznie egzemplarz utworu (Produktu) w rozumieniu prawa autorskiego, a przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tego utworu,
  d) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
  e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu.

§ 4
Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, dostępnego po naciśnięciu przycisku – „Zobacz koszyk” w podsumowaniu koszyka zakupów przedstawia Klientowi następujące informacje:
  a) opis danego produktu,
  b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami,
  c) opłatę za wybraną formę dostawy,
  d) łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy.
 4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„Przejdź do kasy” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu,
  d) nr NIP (w przypadku firm),
  e) dane adresowe do wysyłki.
  W przypadku wybrania opcji rejestracji konta, Klient podaje dodatkowo następujące dane:
  a) nazwę użytkownika,
  b) hasło.
 6. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 3, których podsumowanie zostanie wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania formularza zamówienia. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę”.
 7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 8. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta,
  b) sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości,
  c) w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 10. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 11. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) zwykły przelew – płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Santander (numer rachunku: 82 1090 2763 0000 0006 8402 5490), z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,
  b) system płatności elektronicznych – CashBill, który umożliwia następujące formy płatności:
  – płatność natychmiastowa,
  – płatność BLIK,
  – płatność kartami płatniczymi.
  Połączenie to jest szyfrowane i gwarantuje bezpieczeństwo przesyłania danych.
 12. Termin na wykonanie płatności wynosi do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. Zamówiony towar jest wysyłany do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
 15. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy Inpost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Koszty i zasady wysyłki. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 16. W przypadku zamówienia kilku sztuk produktów – zakupiony towar, co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę chyba, że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 17. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 20. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz odstąpienia od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 21. Rachunek lub fakturę wystawiamy na życzenie Klienta. Prowadzimy działalność nierejestrową, na prośbę Klienta możemy wystawić rachunek lub fakturę bez VAT. Taki dokument możemy wystawić w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury lub rachunku:
  a) imię i nazwisko/firmę,
  b) adres zamieszkania/siedziby,
  c) numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  d) numer zamówienia,
  e) adres korespondencyjny.
 22. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 5
Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres klaudia@ksyksy.pl lub listem poleconym na adres: Klaudia Majdowska, ul. Szamotulska 51a/6, 60-566 Poznań. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL https://ksyksy.pl zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres klaudia@ksyksy.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://ksyksy.pl  oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Klaudia Majdowska, ul. Szamotulska 51a/6, 60-566 Poznań lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 7
Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  – http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  – http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  – http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  – wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem,
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

Załączniki do Regulaminu:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  d) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
  Klaudia Majdowska, ul. Szamotulska 51a/6, 60-566 Poznań, e-mail: klaudia@ksyksy.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Klaudia Majdowska, ul. Szamotulska 51a/6, 60-566 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:
Klaudia Majdowska
ul. Szamotulska 51a/6
60-566 Poznań
e-mail: klaudia@ksyksy.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.